تاريخ انتشار: شنبه 1393/6/29
کد خبر: 34461

کتاب روش های توان افزایی در سختی ها چاپ شد.

سختي ها اجتناب ناپذيرند. گاه اين سختي ها، به ناتواني و شکست انسان مي انجامد. مسئله اين است که چگونه مي توان در برابر مشکلات توانمند شدو با افزايش سطح تحمّل خويش، از آسيبهاي رواني دور ماند.
قرآن کريم، به توانمند سازي انسان در برابر سختي ها توجّه داشته و با ارائه دوراهبردکلّي، بر نيروي بردباري انسان افزوده است؛

سختي ها اجتناب ناپذيرند. گاه اين سختي ها، به ناتواني و شکست انسان مي انجامد. مسئله اين است که چگونه مي توان در برابر مشکلات توانمند شدو با افزايش سطح تحمّل خويش، از آسيبهاي رواني دور ماند.
قرآن کريم، به توانمند سازي انسان در برابر سختي ها توجّه داشته و با ارائه دوراهبردکلّي، بر نيروي بردباري انسان افزوده است؛
 يکي خودتقويتي: تقويت توان با انجام رفتارهاي ويژه از سوي خود فرد؛
و ديگري خدا تقويتي: تقويت توان در قالب حمايت خداوند از شخص يا تضعيف نيروي مقابل او.
هر يک از اين راهبرد مشتمل چندين روش تقويتي است که در مجموع، به ۳۲ روش مي رسد.
در اين اثر، روش هاي توان افزايي برگرفته از آيات نوراني قرآن معرفي شده اند.