15
تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث

وضع ارتباط موزونىِ اين بخش در زن و مرد نيز متفاوت است. تحقيقات انجام شده ، نشان مى دهند كه براى ادراك كلام، مكانيسم (ساز و كار)هاى عصبى خاصّى وجود دارند كه در مغز دختران ، بيشتر از مغز پسران ، همسال آنها رشد مى كند و تمايز نيم كره چپ براى كنش هاى كلامى در دختران ، سريع تر انجام مى گيرد و در پسران ، اين تمايزْ كمتر است.
همراه با رشد مغز، دو نيم كره آن ، به صورت فزاينده اى از لحاظ توانايى هاى گوناگون ، تخصّصى تر مى شوند: نيم كره چپ براى مهارت هاى كلامى و نيم كره راست براى توانايى هاى فضايى و هندسى. شواهد ، حاكى از آن است كه درجه جانبى شدن مغز و نيز سرعت رشد دو نيم كره مغز ، در دختران و پسران ، يكسان نيست (در ميان دختران ، نيم كره چپ، و در ميان پسران ، نيم كره راست ، سريع تر رشد مى كند). به نظر مى رسد كه در زنان (در مقايسه با مردان)، توانايى هاى كلامى و فضايى ، بيشتر به ميزان مساوى بين دو نيم كره مغز ، توزيع شده باشد. ۱
در مورد تفاوت هاى روان شناختى زن و مرد ، در بين روان شناسان ، نظر واحدى وجود ندارد و حتّى برخى از آنان با تحقيقات جديد ، به اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر تفاوت هاى ياد شده در كتاب هاى روان شناسى ، و حتى تفاوت هاى به ظاهر جاافتاده و تثبيت شده ، اساس علمى ندارند از جمله ، M.Oliverو J.Hyde ، بر اساس پژوهش هاى فراوان در فراتحليل از تفاوت هاى كلّى جنسى، مهم ترين تفاوت بين زن و مرد را در «نگرش» و «رفتار» مى دانند. ۲

غريزه جنسى

يكى از ابعاد وجودى مهم در زن و مرد ، جنبه جنسى و شهوانى است كه به صورت غريزه اى بسيار قوى ، در آنها قرار داده شده است. اين غريزه بايد ارضا گردد و اگر

1.زمينه روان شناسى ، ص ۱۳۶۶.

2.Social Psychology and Human Sexuality. Edited By Royf Baumeiser (۲۰۰۱) Reading ۱ P: ۱ - ۲۹. PSYCHOLOGY PRES. Taylor francis group


تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث
14

زيست شناسان ، عقيده دارند كه زن و مرد ، با يكديگر ، تفاوت هاى بنيادى دارند؛ بدين معنا كه تفاوت ها در درجه اوّل ، «ارثى»اند ، نه «محيطى». آنها معتقدند كه هر سلول بدن زن ، با هر سلول بدن مرد ، تفاوت دارد و قبل از آن كه به دنيا بيايند و تحت تأثير نفوذهاى اجتماعى قرار گيرند، كاملاً از يكديگر تمايز پيدا مى كنند و براى زن يا مرد شدن ، آماده مى شوند. به قول استاد دكتر محمود بهزاد : «اگر اوضاع اجتماعى ، موجب تفاوت هاى زن و مرد مى شود، فقط آنچنان را آنچنان تر مى كند». ۱
هورمون هاى جنسى متفاوتى در دختر و پسر وجود دارند (آندروژن در پسرها و استروژن در دخترها) كه باعث ايجاد تفاوت هاى جنسيتى ، در دو جنس مى شوند. ۲ فعّاليت هورمون هاى جنسى، در زمان بلوغ افراد ، تشديد مى شود و ويژگى هاى جنسى ثانويه را در زن و مرد ايجاد مى كند . به اين ترتيب كه ترشح تستسترون در مردان ، باعث رشد اندام هاى تناسلى، تغيير شكل بدن، پهن شدن شانه ها و رشد قفسه سينه، تغيير در رويش مو در سر و بدن، رشد حنجره و تارهاى صوتى و بم شدن صدا و افزايش ميل جنسى و... است. ۳
هورمون هاى استروژن و پروژسترون در زنان نيز علاوه بر ايجاد ويژگى هاى جنسى ثانوى، به طور متناوب ، باعث آمادگى رَحِم براى باردارى مى شوند و دوره ماهانه جنسى را تنظيم مى كنند. ويژگى هاى جنسى ثانويه اى كه توسط استروژن ها در دوره بلوغ در دختران ايجاد مى شوند، عبارت اند از: رشد سينه ها و لگن و رحم و ذخيره چربى در نواحى مختلف بدن و... . ۴
هر يك از نيم كره هاى مخ نيز در ايجاد تفاوت هاى جنسيتى ، نقش دارند. امروزه در اثر پيشرفت علم زيست شناسى، معلوم شده است كه سلول هاى بعضى از بخش هاى هيپوتالاموس در زن، درشت تر از سلول هاى همان بخش ها در مرد است و

1.روان شناسى عمومى، ص۳۳۶.

2.روان شناسى رشد ، سوسن سيف ، ج ۱، ص ۲۴۳.

3.فيزيولوژى اعصاب و غدد ، ص۱۸۰.

4.همان ، ص۱۴۱.

  • نام منبع :
    تربيت جنسي از منظر قرآن و حديث
تعداد بازدید : 175377
صفحه از 456
پرینت  ارسال به